Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

22.06.2011System handlu uprawnieniami do emisji. Ministerstwo Środowiska przypomina o obowiązku uzyskania zezwolenia dla instalacji

30 czerwca br. mija termin uzyskania zezwolenia dla instalacji, które zostaną objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się w 2013 r., a nie są objęte systemem w latach 2008-2012 – informuje Ministerstwo Środowiska. Obowiązek ten wprowadza ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, uchwalona przez Sejm RP 28 kwietnia 2011 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw 13 czerwca br. (Dz. U. Nr 122, poz. 695), wejdzie w życie 21 czerwca tego roku.

Nakłada ona m.in. obowiązek uzyskania przez prowadzącego instalację zezwolenia w terminie do 30 czerwca 2011 r. Dotyczy to instalacji, które zostaną objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2013 r. (określonych w tabeli w części B załącznika do ustawy), a dotychczas nie posiadają takiego zezwolenia.

Ministerstwo Środowiska przypomina, że ustawa (art. 20 ust. 1) określa konieczność przekazania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami danych o wielkości emisji w latach 2005-2009 z instalacji, które zostaną objęte systemem od 2013 r. Obowiązek ten został jednak zrealizowany przez prowadzących instalacje w 2010 r., tj. przed wejściem w życie ustawy. Stąd w przepisach przejściowych (art. 89 ust. 4) wskazano, że należy uznać go za spełniony. Zebrane informacje o wielkości emisji zostały przekazane do Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniej liczby uprawnień do emisji na okres rozliczeniowy 2013-2020 w puli krajowej.

Ustawa (art. 89 ust. 1) nakłada na prowadzących instalacje, których instalacje zostaną objęte systemem od 1 stycznia 2013 r., obowiązek uzyskania zezwolenia do 30 czerwca br. Obowiązek ten wynika ze zmienionej definicji „instalacji nowej”, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gdzie jako instalację nową rozumie się:
  • „każdą instalację prowadzącą jedno lub więcej działań wskazanych w załączniku I, która uzyskała zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2011 r.,
  • każdą instalację prowadzącą po raz pierwszy działanie włączone do systemu wspólnotowego na mocy art. 24 ust. 1 lub 2, lub
  • każdą instalację prowadzącą jedno lub więcej działań wskazanych w załączniku I lub działanie włączone do systemu wspólnotowego na mocy art. 24 ust. 1 lub 2, która uległa znaczącemu rozszerzeniu po dniu 30 czerwca 2011 r., tylko w zakresie objętym tym rozszerzeniem.”
Ponadto (zgodnie z art. 89 ust. 2 ww. ustawy) w zezwoleniu dla prowadzących instalacje, które zostaną objęte systemem od 1 stycznia 2013 r. nie przyznaje się uprawnień do emisji. Oznacza to, że do uzyskania zezwolenia nie stosuje się przepisów określonych w art. 43 ust. 3 do 7 tej ustawy, dotyczących uzyskania opinii KOBIZE w kwestii określenia liczby uprawnień do emisji możliwych do przyznania instalacji w zezwoleniu. Prowadzący instalację, która nie jest objęta systemem w okresie rozliczeniowym 2008-2012, a zostanie objęta systemem w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2013 r. składa wniosek o wydanie zezwolenia do organu właściwego (tj. organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska) - odpowiednio starosty lub marszałka województwa. Do wniosku, którego zakres został określony w art. 42 ww. ustawy, oprócz kopii pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, kopii pozwoleń na użytkowanie lub kopii informacji, dołącza się także plan monitorowania wielkości emisji.

Plan monitorowania wielkości emisji podlega zatwierdzeniu w zezwoleniu (art. 58 ww. ustawy).

Sposób monitorowania wielkości emisji z instalacji objętej systemem w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2013 r. określa decyzja Komisji nr 2007/589/WE z 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wraz ze zmianami. Komisja Europejska zakończyła prace na zmianą tej decyzji w związku z włączeniem nowych działalności do systemem handlu uprawnieniami do emisji. Zmiana ta zostanie opublikowana po przełożeniu jej na języki urzędowe Unii Europejskiej. Aby usprawnić proces uzyskiwania zezwoleń KASHUE na swojej stronie internetowej opublikował robocze tłumaczenie zmiany decyzji w sprawie monitorowania, które dostępne jest pod adresem: www.kashue.pl/index.php?page=materialy-przygotowane-przez-kashue

W przypadku, gdy przed wydaniem zezwolenia (tj. przed 30.06.2011 r.) zmieniona decyzja Komisji Europejskiej nr 2004/589/WE nie zostanie opublikowana, organy właściwe powinny rozważyć możliwość wydania decyzji rozstrzygających w części żądania prowadzącego instalację, tj. bez orzekania o zatwierdzeniu planu monitorowania wielkości emisji. Wydanie decyzji częściowo rozstrzygających sprawę dopuszcza art. 104 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, prowadzący instalację, która nie jest objęta systemem w okresie rozliczeniowym 2008-2012, a zostanie nim objęta od 1 stycznia 2013 r., nie monitoruje wielkości emisji i nie rozlicza jej w latach 2011 i 2012. W związku z tym zatwierdzenie planu monitorowania w terminie późniejszym nie wpłynie na wykonywanie obowiązków prowadzącego instalację.

Niezależnie od obowiązku uzyskania zezwolenia, prowadzący instalacje, która zostanie objęta systemem w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się w 2013 r., zobowiązany jest do przekazania informacji wymaganych do sporządzenia wykazu instalacji wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji w okresie 2013 – 2020 (art. 21 ww. ustawy).

Źródło: Ministerstwo Środowiska, ekologia.pl

Najnowsze artykuły w tej kategorii

Okres jesienno-zimowy to dla części małych i średnich producentów rolnych oraz grup producenckich czas dopracowywania szczegółów związanych z...
Klub Gaja przyjmuje już zgłoszenia do 6. edycji konkursu Drzewo Roku. Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani...
W Poznaniu zakończyły się targi Pol-Eco-System - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska. Było to prawdziwie biznesowe...