Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

31.05.2013Zielony Laur 2012 wręczony!

Zielony Laur – 2012 dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za wdrożenie Systemu Informatycznego dla obsługi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (SIKPOŚK).

SIKPOŚK jest pierwszym, profesjonalnym systemem informatycznym do obsługi KPOŚK i w pełni umożliwia monitorowanie realizacji zadań wynikających ze zobowiązań rządu RP przyjętych w Traktacie Akcesyjnym w części dotyczącej dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

W dniu 28 maja 2013 r. podczas uroczystej Gali Jubileuszu XV-lecia Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” oraz VIII edycji Konkursu „Zielony Laur – 2012”, która odbyła się w Pałacu Staszica PAN w Warszawie Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej odebrał Honorowy Dyplom i Statuetkę „Zielonego Laura” z rąk Przewodniczącego Kapituły Konkursu prof. dr inż. Marka Gromca.

- Serdecznie dziękuję Kapitule Konkursu za przyznanie Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej tej nagrody. Wdrożenie SIKPOŚK umożliwi prowadzenie spójnej i efektywnej polityki zarządzania danymi związanymi z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – powiedział Witold Sumisławski Prezes KZGWJestem przekonany, że dzięki temu narzędziu polepszy się jakość zbieranych danych oraz zostanie zapewniona pełna kontrola nad realizacją jednego z najtrudniejszych i najkosztowniejszych zadań w zakresie ochrony środowiska w Polsce. System ten pośrednio przyczyni się także do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych naszego kraju przez poprawę stanu wód w Polsce.

Do głównych celów biznesowych związanych z wdrożeniem SIKPOŚK zaliczyć można stworzenie scentralizowanej bazy danych na potrzeby realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz zapewnienie możliwości dostępu oraz modyfikacji danych przez KZGW, Ministerstwo Środowiska i inne, uprawnione instytucje zewnętrzne (Urzędy Marszałkowskie, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RZGW, GIOŚ, WIOŚ, itp.). Kolejnym celem jest wprowadzenie mechanizmów wymiany danych z instytucjami zewnętrznymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa zasobów informacyjnych poprzez wdrożenie skutecznych mechanizmów zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników systemu.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

System informatyczny dla Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – SIKPOŚK

Od chwili utworzenia KPOŚK (2003 r.) wszelkie informacje od samorządów z zakresu planowanych działań inwestycyjnych są zbierane przy użyciu ankiet wypełnianych ręcznie. Podobnie jest w przypadku inwestycji zrealizowanych. Samorządy przesyłają dane sprawozdawcze z ich realizacji poprzez wypełnianie kompletu szczegółowych załączników zamieszczanych do formularza sprawozdawczego, który za pośrednictwem marszałków województw przekazywane są do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Jak pokazuje doświadczenie lat ubiegłych, zastosowanie tego typu rozwiązań jest uciążliwe zarówno dla instytucji zarządzającej Programem, jak i również podmiotów będących jego uczestnikami.

Dane przekazywane przez samorządy często zawierają błędne wartości, które wymagają poddania ich później, procesowi pracochłonnej i długotrwałej weryfikacji. Aby usprawnić proces pozyskiwania informacji od samorządów – a tym samym poprawić ich jakość, zasadnym stało się opracowanie jednolitego systemu informatycznego w tym zakresie.

Prace nad Systemem informatycznym dla Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – SIKPOŚK zainicjowano w 2010 roku od opracowania Projektu Systemu.

Na jego podstawie w listopadzie 2011 r. zawarto z Wykonawcą umowę na dostawę, instalację i wdrożenie SIKPOŚK. Celem pracy jest stworzenie systemu informatycznego dla potrzeb krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z opracowanym projektem, jego instalacja na serwerze KZGW, wdrożenie oraz zapewnienie serwisu eksploatacyjnego przez okres 2 lat od momentu jego wdrożenia. Umowa przewiduje podział realizacji pracy na cztery etapy:

 • I Etap – Analiza przedwdrożeniowa oraz zakup oprogramowania bazodanowego;
 • II Etap     – Konfiguracja i modyfikacja SIKPOŚK, migracja danych, szkolenia oraz nadzór nad wdrożeniem systemu;
 • III Etap     – Serwis gwarancyjny systemu wraz z asystą Wykonawcy w początkowym okresie jego działania (2013 r.);
 • IV Etap     – Serwis gwarancyjny systemu (2014 r.).

W chwili obecnej zakończony został II etap prac, podczas których Wykonawca dokonał modyfikacji oprogramowania standardowego i wytworzył elementy systemu zgodnie z wymaganiami, wykonał migrację danych archiwalnych przy jednoczesnym ich zweryfikowaniu, uzupełnieniu oraz dostosowaniu struktury bazodanowej do struktury migrowanych danych, przeprowadził certyfikowane szkolenia dla użytkowników systemu. Efektem tych prac było uruchomienie wersji produkcyjnej SIKPOŚK w środowisku informatycznym a tym samym zainicjowano jego pełne funkcjonowanie.

Głównym użytkownikiem SIKPOŚK jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Zaprojektowany i wykonany system służył do gromadzenia danych związanych z realizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz umożliwia analizę zgromadzonych danych zainteresowanym podmiotom.

Dane do SIKPOŚK wprowadzane są głównie przez pracowników Urzędów Marszałkowskich.

Istnieje również możliwość zasilenia systemu danymi pochodzącymi z baz zewnętrznych, np. bazy Ekoinfonet, Kataster oraz danych ArcGis. Wprowadzanie danych przez Urzędy Marszałkowskie odbywa się za pomocą interfejsu webowego – poprzez wpisanie danych do formularza dostępnego po zalogowaniu się na specjalnie do tego przeznaczoną stronę internetową oraz przez import plików Excel dostarczonych do Urzędów bezpośrednio przez aglomeracje. Do zadań pracowników Urzędów Marszałkowskich należy merytoryczne sprawdzenie jakości wprowadzanych danych oraz ich poprawa,
w przypadku podania przez aglomeracje ich błędnych wartości. Użytkownicy systemu odpowiedzialni za wprowadzenie danych dotyczących aglomeracji posiadają określony czas na ich wprowadzenie – zgodnie z wymogami ustawowymi. Po wprowadzeniu wszystkich danych narzucona zostaje konieczność ostatecznej ich akceptacji. Przy zasilaniu systemu danymi dokonywana jest ich walidacja.

System posiada zatem wbudowane mechanizmy zapewniające utrzymanie wysokiego poziomu wprowadzanych danych, np. słowniki, określone zakresy i typy danych do wprowadzenia.

W ramach systemu wyróżniono funkcjonalność umożliwiającą przesyłanie i rejestrację wiadomości przekazywanych pomiędzy użytkownikami systemu. Informacjami, które mogą być przesyłane są m.in. konieczność wprowadzenia danych do systemu, polecenie poprawy wprowadzonych danych, zapytania KZGW kierowane do Urzędów Marszałkowskich dotyczące braku wprowadzenia części informacji do formularza. System pozwala również na ewidencję zmian danych podstawowych aglomeracji oraz danych dotyczących oczyszczalni ścieków, osadów, efektów ekologicznych oraz zadań inwestycyjnych w czasie oraz wspiera w tym zakresie ewidencję niezbędnych wyjaśnień. System posiada funkcjonalność repozytorium, umożliwiającą gromadzenie dokumentów elektronicznych w systemie.

SIKPOŚK posiada możliwość integracji z systemami w KZGW za pośrednictwem szyny integracyjnej działającej w oparciu o architekturę SOA. Technologia wykonania systemu umożliwia jego integrację z systemami użytkowanymi przez różne instytucje. Tym samym zapewniono wymianę danych z wykorzystaniem usług Web-Service i XML.

Pracownicy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej posiadają uprawnienia do tworzenia raportów w dowolnej formie, w tym raportów na potrzeby Komisji Europejskiej. Przygotowane raporty można zapisywać w plikach z rozszerzeniami .xls, .doc, .pdf.

Dostęp do danych zgromadzonych w systemie jest możliwy w zależności od posiadanych uprawnień. Wprowadzanie danych jest możliwe przez przedstawicieli Urzędów marszałkowskich, pracowników KZGW oraz ewentualnie przedstawicieli wybranych aglomeracji. Istnieje możliwość nadawanie czasowych uprawnień do wprowadzania danych. Po zakończeniu określonego przez administratora okresu dostęp do edycji danych zostanie zablokowany.

Prócz instytucji wprowadzających dane dostęp do wglądu w zgromadzone dane jest możliwy dla instytucji zewnętrznych. Do takich instytucji należy zakwalifikować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz inne instytucje, którym zostaną nadane uprawnienia dostępu do zasobów systemu. Dostęp do danych realizowany jest za pomocą przeglądarki www, podobnie jak w przypadku Urzędów marszałkowskich. Istnieje możliwość podglądu danych oraz przygotowanych i zamieszczonych w systemie raportów.

Podsumowując należy podkreślić, że SIKPOŚK jest pierwszym, profesjonalnym systemem informatycznym do obsługi KPOŚK i w pełni umożliwia monitorowanie realizacji zadań wynikających ze zobowiązań rządu RP przyjętych w Traktacie Akcesyjnym w części dotyczącej dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

----------------------------
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) jest podstawowym instrumentem wypełnienia zobowiązań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Celem dyrektywy jest ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami powodowanymi zrzutami niedostatecznie oczyszczonych ścieków. Dla realizacji tego celu Polska zobowiązana została, w terminie do 2015 roku, do wybudowania, oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych zawiera zatem wykaz wszystkich, niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy
i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.

 
O „ZIELONYM LAURZE – 2012”

Patronat i Komitet Honorowy nad obchodami Jubileuszu 15-lecia Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” i VIII edycji Konkursu „Zielony Laur – 2012” objęli Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki (Przewodniczący), Stanisław Żelichowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Jadwiga Rotnicka Przewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska, Andrzej Halicki Przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego, Marcin Korolec Minister Środowiska, Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mieczysław Gil Senator RP.

Konkurs „Zielony Laur” organizowany jest corocznie przez Polską Izbę Gospodarczą Ekorozwój pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest prof. dr hab. Inż. Marek Gromiec.

Konkurs kierowany jest zarówno do samorządów, organizacji, firm, jak i pojedynczych osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć ekologicznych. Jego celem jest promowanie ekorozwoju poprzez nagradzanie najlepszych inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się zarówno do poprawy warunków życia, jak i stanu środowiska naturalnego. Realizatorzy najbardziej efektywnych przedsięwzięć zostają uhonorowani Honorowym Dyplomem za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska oraz statuetką ZIELONY LAUR.  
 
Laureatami VIII edycji Konkursu „Zielony Laur – 2012” za inwestycje ekologiczne, nowatorskie rozwiązania i propagowanie idei ekorozwoju w roku 2012 zostali:

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  za wdrożenie systemu informatycznego dla obsługi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawa S.A.
  za oddanie do użytku oczyszczalni ścieków „Czajka”.

 3. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
  za wdrożenie procesu intensyfikacji odzysku ołowiu z odpadów   ołowionośnych   w Hucie Miedzi „Głogów”.

 4. Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  za instalację do neutralizacji siarczanu żelaza.

 5. ECO- ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie
  za innowacje w gospodarce wodnej i w odzysku energii w instalacjach termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

 6. Candela Sp. z o.o. w Warszawie
  za rozwój technik monitoringu środowiska.

 7. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
  za rozwój sieci kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków

 8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
  za budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków

 9. Nadleśnictwo Strzałowo Przedsiębiorstwa „Lasy Państwowe”
  za ochronę i regenerację ekosystemów wodnych

 10. Gmina Biłgoraj
  za zrealizowanie programu zmniejszania emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie energii słonecznej

 11. Czasopismo „Biznes i Ekologia”
  za wysoki poziom merytoryczny i edytorski w popularyzowaniu zagadnień ekorozwoju

 12. Prof. dr Józef Kozioł
  za wybitny wkład w organizowanie, a następnie kierowanie Ministerstwem Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska oraz za prace w organach doradczych Resortu

Najnowsze artykuły w tej kategorii

Ruszył nabór do II edycji programu Lemur, mającego na celu zwiększenie wydajności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Samorządy i...
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu...
W dniach 26-27 listopada w Centrum Kongresowym Hotelu Rzeszów odbędzie się V Kongres Innowa-cyjnego Marketingu w Samorządach, który w ubiegłych latach...