Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

10.11.2015Stanowisko ZPP w sprawie ponoszenia przez powiaty kosztów wynikających z zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

Nowym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej jakie przypisano samorządom powiatowym jest organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Niedawno uchwalone przepisy nakładają na powiaty obowiązek utworzenia i prowadzenia punktów nieodpłatnej pomoc prawnej. Na realizacje tego zadania powiat ma otrzymać dotację z budżetu państwa, która w 97% będzie przeznaczona na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów a w zaledwie 3% na obsługę organizacyjno-techniczną zadania.
Niestety jak pokazuje praktyka, środki które zgodnie z założeniami ustawy mają zostać przeznaczone na obsługę organizacyjno-techniczną zadania, nie pokryją rzeczywistych kosztów jego realizacji w tym zakresie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że powiaty zobowiązane zostały do zapewnienia właściwego wyposażenia lokali, w których będą funkcjonowały punkty. Ponadto powiat musi zapewnić dostęp punktu do sieci telefonicznej i teleinformatycznej. Nie można także zapomnieć o kosztach jakie powiaty będą ponosiły na bieżące funkcjonowanie punktu obejmujące opłaty za media, zapewnienie materiałów biurowych oraz koszty pracownicze.

W trakcie prac nad projektem ustawy Związek Powiatów Polskich wielokrotnie podnosił, że koszty obsługi zadania są niedoszacowane, co potwierdzają dane obecnie napływające z powiatów. W związku z powyższym apelujemy o ponowne przenalizowanie tej kwestii i powzięcie stosownej inicjatywy ustawodawczej. Podkreślamy, że brak reakcji ze strony prawodawcy może skutkować występowaniem przez powiaty z roszeniem, o którym mowa w art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Drugi problem sygnalizowany przez powiaty dotyczy braku informacji od wojewodów o wysokości dotacji, co uniemożliwia powiatom ujęcie tych środków w projektach budżetu na 2016 r. Nadmieniamy, że do końca 2015 r. powiaty są zobowiązane do zawarcia szeregu umów, które mają umożliwić realizację zadania od 1 stycznia 2016 r., co jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązań po stronie powiatu. Brak spójności pomiędzy przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wprowadzającymi z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej rodzi uzasadnione obawy pracowników samorządowych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich

Ludwik Węgrzyn
Najnowsze artykuły w tej kategorii

Ruszył nabór do II edycji programu Lemur, mającego na celu zwiększenie wydajności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Samorządy i...
W dniach 26-27 listopada w Centrum Kongresowym Hotelu Rzeszów odbędzie się V Kongres Innowa-cyjnego Marketingu w Samorządach, który w ubiegłych latach...
Po każdych wyborach na słupach i ogrodzeniach pozostają tysiące plakatów, mimo że ordynacja wyborcza nakłada na komitety wyborcze obowiązek ich...