Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

24.06.2010Zasady wyborów samorządowych: niezbędnik aktywnego wyborcy

Wybieranie władz samorządowych, choć ważne, nie jest w Polsce bardzo popularne. W poprzednich wyborach w pierwszej turze wzięło udział 46% uprawnionych do głosowania a w drugiej już tylko 35%. Możliwe, że dzieje się tak, dlatego iż nasza kultura wyborcza jest wciąż bardzo niska. Nierzadko nie wiemy, jakie mamy uprawnienia, jak i gdzie możemy głosować a nawet do ostatniej chwili, na kogo oddamy głos. Poniższy tekst ma, więc za zadanie przybliżenie czytelnikowi tematu elekcji i zwiększenie naszej świadomości wyborczej.

Wybory samorządowe
w Polsce to wybory członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego:
  • rad gmin,
  • rad powiatów,
  • sejmików województw
  • oraz (od 2002) jednoosobowych organów wykonawczych gmin - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym, co cztery lata.


Prawo wyborcze

Wpisanie do rejestru wyborców jest formą urzędowego potwierdzenia posiadania praw wyborczych z uwzględnieniem faktu stałego zamieszkiwania na obszarze gminy. Przesłanką decydującą o posiadaniu biernego lub czynnego prawa wyborczego w wyborach samorządowych jest fakt stałego zamieszkiwania.


Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady.

Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Prawo wybieralności na stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta ma każdy obywatel polski posiadający prawo wybierania do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym, że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Nie mają prawa wybieralności osoby:

  1. karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
  2. wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.


Kandydaci

Liczbę radnych wybieranych do rad ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.

Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje komitetom wyborczym. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata. W przypadku utworzenia koalicji wyborczej partia wchodząca w jej skład nie może zgłaszać kandydatów do danej rady samodzielnie albo w innej koalicji, jeżeli została zgłoszona wspólna lista kandydatów.

Czytaj dalej...


Autor: Joanna Prażmo
Najnowsze artykuły w tej kategorii

Ruszył nabór do II edycji programu Lemur, mającego na celu zwiększenie wydajności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Samorządy i...
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu...
W dniach 26-27 listopada w Centrum Kongresowym Hotelu Rzeszów odbędzie się V Kongres Innowa-cyjnego Marketingu w Samorządach, który w ubiegłych latach...